O nas

TiM Magnowski Tomasz - jednoosobowa działalność gospodarcza to firma współpracująca z wieloma trenerami i firmami zajmującymi się szkoleniem, eventami i organizacją targów edukacyjnych. Odbiorcami usług są pracownicy firm, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, doradcy zawodowi, uczniowie i osoby bezrobotne. 

Przykładowe rodzaj szkoleń, które realizujemy znajdują się w zakładce Szkolenia.
Są to między innymi: 

Dane teleadresowe
/dane do faktury:

TIM MAGNOWSKI TOMASZ
ul. Katowicka 15/27
26-610 Radom
NIP 796-000-40-58

tel. 692 411 443
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Polityka prywatności

Korzystając z niektórych usług strony internetowej powierzasz nam swoje dane (zostaniesz to tym poinformowany komunikatem). Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Niniejszy dokument jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego  wynikającego z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Co dokładnie oznaczają dane osobowe?

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt. l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.epraca.radom.pl (dalej: STRONA) jest firma TiM Magnowski Tomasz z siedzibą w Radomiu (ul. Katowicka 15/27, 26-610 Radom) wpisaną do rejestru CEIDG, posiadającą NIP: 796-000-40-58 oraz numer identyfikacyjny REGON: 670578935.

 

Informacje podawane przez użytkownika przy zakładaniu konta na stronie (,jeżeli będzie taka możliwość) :

Aby w pełni korzystać z niektórych usług oferowanych przez stronę może być wskazane dokonanie rejestracji. W takich przypadkach prosimy o podanie w formularzu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, telefon. Będziemy je przechowywać z danymi konta. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób, które zajmują się administracją bazy danych.

Zgromadzone dane osobowe nie są sprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie mogą dotyczyć głównie oglądalności naszej strony i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

Prawo dostępu do danych i uprawnienia użytkowników.

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając list polecony zawierający takie żądanie na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora danych.

Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nią skontaktować, napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w temacie wiadomości wpisz „IODO”.

 Zabezpieczenia

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 W jaki sposób korzystamy z pozyskanych informacji:

 Udostępnianie, ulepszanie i rozwijanie naszych usług.

Dostępność tych informacji pozwala nam utrzymywać Usługi, personalizować treści i sugerować użytkownikom różne rozwiązania, gdyż to właśnie dzięki gromadzonym informacjom rozumiemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z interesujących ich elementów Usług oraz zasobów. Używamy też informacji, które zbieramy, aby oferować różnego rodzaju ułatwienia i propozycje.

Komunikacja z Użytkownikiem

Korzystamy z informacji na temat Użytkownika przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej komunikacji na temat usług i w celu informowania o stosowanych przez nas zasadach i regulaminach. Używamy ich również, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt.

Wyświetlanie monitorowanie reklam i usług

Używamy posiadanych informacji, aby doskonalić nasze systemy reklamowe i pomiarowe, co z kolei ma na celu wyświetlanie interesujących użytkownika reklam zarówno w obrębie strony, jak i poza nim, oraz mierzenie skuteczności i zasięgu – tak reklam, jak i usług.

Świadczymy i wspieramy Usługi za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, stosując je w każdej z opisanych tu dziedzin wykorzystywania informacji o użytkownikach

Polityka cookies i innych podobnych technologii

Podczas korzystania z stron internetowych oraz usług TiM Magnowski Tomasz korzystamy z plików „cookies” do zbierania i przechowywania informacji o Użytkownikach. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, wysyłane przez stronę internetową lub usługę online, przyjmowane przez przeglądarkę i przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 1. dopasowanie zawartości stron internetowych oraz usług TiM Magnowski Tomasz preferencji Użytkownika oraz poniesienia komfortu i optymalizacji korzystania z zasobów online, w szczególności pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, a także typ przeglądarki i pozwalają wyświetlić odpowiednią stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
 2. zbierania statystyk i tworzenia analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i usług online, co z kolei umożliwia rozwój stron i ich zawartości oraz lepsze dopasowywanie korespondencji za pomocą newslettera,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik po zalogowaniu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić preferencje dotyczące przechowywania plików cookies – wyłączyć lub usunąć je poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz usług online.

Przeglądarki internetowe służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą pochodzić od i być wykorzystywane przez współpracujących z TiM Magnowski Tomasz partnerami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być dodatkowo wykorzystywane w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej, w tym efektywności działań marketingowo-promocyjnych,
 • zbieranie statystyk dotyczących korzystania z naszych serwisów online,
 • zapisywania do i obsługi funkcjonalności newslettera / mailingu,
 • integracja z portalami społecznościowymi,
 • integracja z systemami obsługi klienta i bazami wiedzy,
 • obsłużenie procesu wypełniania kwestionariuszy badawczych, generowania i wysyłania raportów, płatności internetowe.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych stron internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 Okres przechowywania danych

W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przez nas usunięte z zastrzeżeniem, że:

Staramy się chronić dane użytkowników przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dlatego w niektórych wypadkach występuje opóźnienie pomiędzy usunięciem jakichś danych na koncie, a momentem usunięcia kopii tych elementów z naszych serwerów.

W wyjątkowych przypadkach (na przykład ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) możemy zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.

Jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach.

Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będziemy przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

 Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Możemy korzystać z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (na przykład w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.

Przykładami takich dostawców usług na dzień pisania niniejszej polityki prywatności są Amazon Web Services z siedzibą w USA, Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA.

 Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być zmieniana. Najbardziej aktualna wersja polityki będzie regulować nasze korzystanie z informacji i będzie zawsze dostępna pod adresem internetowym https://www.epraca.radom.pl w zakładce "O nas"  w akapicie Polityka Prywatności. Jeżeli dokonamy zmiany tej polityki, będziemy informować użytkowników serwisu o tym fakcie na łamach serwisu, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z kontem. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usług po wejściu tych zmian w życie, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienioną treścią Polityki prywatności.

 

Data aktualizacji polityki prywatności: 24 maja 2018.